Čiastka č. 50/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 18.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 18.04.1997
109/1997 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk