Vyhláška č. 108/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení

Čiastka 50/1997
Platnosť od 18.04.1997 do30.09.1999
Účinnosť od 18.04.1997 do30.09.1999
Zrušený 310/1992 Zb.

108

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

zo 14. apríla 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení

Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky podľa § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.

2. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Štátna prémia [§ 1 ods. 2 písm. c) zákona] sa určuje vo výške 30 % ročného vkladu, najviac do sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.

3. V § 1 ods. 2 sa slová „(§ 1 ods. 1 zákona)“ nahrádzajú slovami „[§ 1 ods. 2 písm. a) zákona]“.

4. V § 3 ods. 1 sa za slovo „prémia“ vkladajú slová „pripísaná na účet stavebného sporiteľa“.

5. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak stavebný sporiteľ zmluvu o stavebnom sporení zruší po dvoch rokoch od jej uzavretia a prostriedky získané sporením preukázateľne použije na účely vymedzené v § 11 zákona, pričom pri použití na účel podľa § 11 písm. f) zákona bez použitia štátnej prémie.“.

6. V § 4 sa vypúšťa odsek 4.

7. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania poskytuje stavebnej sporiteľni preddavky zo štátneho rozpočtu na štátne prémie štvrťročne v lehote a vo výške dohodnutej so stavebnou sporiteľňou.“.

Čl. II

(1) V roku 1997 sa štátna prémia na prvý štvrťrok určuje vo výške 40 % vkladu stavebného sporiteľa za prvý štvrťrok 1997, najviac do sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1997.

(2) Ak stavebný sporiteľ zrušil zmluvu o stavebnom sporení do účinnosti tejto vyhlášky, nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak boli splnené podmienky podľa doterajších predpisov.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Mráz v. r.