Oznámenie č. 109/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk

Čiastka 50/1997
Platnosť od 18.04.1997
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

109

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 20a ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 7. februára 1997 č. 1, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 345/1996 Z. z.) sa mení tak, že hlásenia na účely prvého naplnenia registra bankových úverov a záruk o dosiaľ platných úveroch, zárukách a iných prijatých záväzkoch poskytnutých pred 1. augustom 1997 majú banky a pobočky zahraničnej banky doručiť bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do 60 dní od 1. augusta 1997.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.