Čiastka č. 22/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 25.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1997 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 25.02.1997
51/1997 Z. z. Opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry