Nález č. 50/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Čiastka 22/1997
Platnosť od 25.02.1997
Účinnosť od 25.02.1997

50

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 4. februára 1997

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Anny Danielčákovej a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Miloša Seemanna na verejnom zasadnutí 4. februára 1997 vo veci návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov takto

rozhodol:

Všeobecne záväzné nariadenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 a 2, čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 3 a s čl. 4 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, ani s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ani s § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 účinnosť. Ak Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto neuvedie toto všeobecne záväzné nariadenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, stráca po uplynutí šiestich mesiacov od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predsedníčka senátu:

Anna Danielčáková v. r.