Opatrenie č. 51/1997 Z. z.Opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry

Čiastka 22/1997
Platnosť od 25.02.1997 do31.05.2001

OBSAH

51

OPATRENIE

generálneho prokurátora Slovenskej republiky

z 8. decembra 1996

o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry

Na vykonanie ustanovenia § 34 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre ustanovujem:


Čl. 1

(1) Okresný prokurátor alebo ním poverený prokurátor môže poveriť právneho čakateľa prokuratúry, aby v trestných veciach samostatne vykonával tieto jednoduché úkony vyhradené podľa Trestného poriadku prokurátorovi:

a) spisovanie zápisníc o ústne podaných oznámeniach o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin,

b) spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na preskúmanie zákonnosti postupu alebo rozhodnutí súdu, prokurátora, vyšetrovateľa alebo policajného orgánu,

c) spisovanie návrhov na uplatnenie oprávnení prokurátora a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam prokurátora v jednoduchých veciach,

d) dožiadania v jednoduchých veciach, vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach s výnimkou dožiadaní v styku s cudzinou,

e) vyžadovanie predloženia spisov, dokladov a podania vysvetlení potrebných na výkon činnosti prokurátora,

f) doručovanie písomností prokuratúry osobám vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a spisovanie zápisnice o tomto úkone,

g) zabezpečovanie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom zastavení trestného stíhania (§ 307 Tr. poriadku),

h) vypočúvanie plnoletých svedkov s trvalým pobytom v Slovenskej republike v jednoduchých veciach,

ch) výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej prokurátorom a opatrenia súvisiace s výkonom rozhodnutia o jej uložení,

i) účasť pri úkonoch realizovaných vyšetrovateľom v trestnom konaní v jednoduchých veciach,

j) účasť pri návštevách obvinených vo väzbe,

k) kontrola korešpondencie obvinených,

l) vyhotovovanie štatistických listov.

(2) Okresný prokurátor alebo ním poverený prokurátor môže poveriť právneho čakateľa prokuratúry, aby v netrestných veciach samostatne vykonával tieto jednoduché úkony vyhradené podľa Občianskeho súdneho poriadku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prokurátorovi:

a) spisovanie návrhov na uplatnenie oprávnení prokurátora v jednoduchých veciach,

b) potvrdzovanie prijatia oznámení a podnetov ich pisateľom a oznamovanie lehôt určených na ich vybavenie,

c) spisovanie záznamov o podanom vysvetlení,

d) vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení od orgánov verejnej správy, fyzických osôb a právnických osôb,

e) dožiadania v jednoduchých veciach, vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach s výnimkou dožiadaní v styku s cudzinou,

f) vyhotovovanie štatistických listov.


Čl. 2

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Michal Vaľo v. r.