Čiastka č. 122/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
298/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov
299/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby