Oznámenie č. 299/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Čiastka 122/1997
Platnosť od 12.11.1997 do14.03.2003
Zrušený 82/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

299

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

opatrenie z 22. októbra 1997 č. 3449/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby ustanovených opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/97-sekr.

Podľa tohto opatrenia postupujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré boli založené podľa zákona č. 213/1997 Z. z.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.