Vyhláška č. 282/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu

(v znení č. 219/1997 Z. z.)

Čiastka 95/1996
Platnosť od 04.10.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

282

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 26. septembra 1996

o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňa 4. novembra 1996 sa vydávajú do obehu bankovky po 500 Sk vzoru 1996 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

Vyobrazenie tlačového obrazca a použité tlačové techniky na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 500 Sk vzoru 1993.1)

§ 3

(1) Bankovka sa od bankovky po 500 Sk vzoru 1993 líši na lícnej strane takto:

a) pri ľavom okraji tlačového obrazca je farebný geometrický svetelný pruh vytlačený modrou farbou, ktorá postupne prechádza do hnedej farby,

b) ochranná líniová štruktúra v hornej a dolnej časti kupónu je vytlačená v jasnejších farbách a plynule prechádza zo svetlomodrej do svetlohnedej farby,

c) v obdĺžnikovej striebristolesklej metalickej ploche je farba drobného zvislého rastra v podtlači hnedá.

(2) Bankovka sa od bankovky po 500 Sk vzoru 1993 líši na rubovej strane takto:

a) v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky hnedou farbou drobným písmom vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska,

b) farba malého negatívneho hodnotového čísla „500“, barokového kostola sv. Mikuláša a stredovekého zobrazenia Bratislavy 15. storočia z drevorytu CHRONICA PICTA v miestach, ktorými prechádza farebný geometrický svetelný pruh a farba gilošových vzorov v ľavej spodnej časti tlačového obrazca, je hnedá; farba vyobrazenia Bratislavského hradu v mieste, kde prechádza svetelný pruh, je modrá; farba svetelného geometrického pruhu pri hornom okraji tlačového obrazca je modrá,

c) farba potlačenej plochy v hornej a dolnej časti v 5 mm širokom bielom okraji na ľavej strane bankovky je sivomodrá,

d) farba potlačenej plochy, v ktorej sa nachádza viacriadkový negatívny mnohonásobne sa opakujúci mikrotext „500 Sk“ v hornej a dolnej časti kupónu, plynule prechádza zo svetlohnedej do svetlomodrej,

e) zvislé rastre v podtlači bankovky od negatívneho malého hodnotového čísla „500“ po stred štátneho znaku sú vytlačené hnedou farbou.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 260/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu.