Čiastka č. 72/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 11.07.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
200/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 01.08.1996
201/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 11.07.1996
202/1996 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
203/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora 11.07.1996
204/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 15.07.1996