Zákon č. 201/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Čiastka 72/1996
Platnosť od 11.07.1996
Účinnosť od 11.07.1996

OBSAH

201

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. júna 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom.“.

2. V § 3 sa vypúšťa písmeno d).

3. V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) 29. október – Deň narodenia Ľudovíta Štúra,“.

Doterajšie písmená l), m) a n) sa označujú ako písmená m), n) a o).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.