Čiastka č. 64/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 25.06.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
177/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu 01.07.1996
178/1996 Z. z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 01.07.1996
179/1996 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky