Opatrenie č. 179/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky

Čiastka 64/1996
Platnosť od 25.06.1996

179

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 5. januára 1996,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky vykonané do konca roku 1995 s účinnosťou od 1. januára 1996.

Okres BRATISLAVA–VIDIEK

V územnom obvode Obvodného úradu Senec sa mení názov obce Kaplná na Kaplna.

Okres ZVOLEN

Do územného obvodu Obvodného úradu Zvolen sa zaraďuje obec Veľká Lúka, ktorá vznikla rozdelením mesta Sliač; územný obvod Obvodného úradu Zvolen tvorí 29 obcí.

Okres ŽIAR NAD HRONOM

Do územného obvodu Obvodného úradu Nová Baňa sa zaraďuje obec Brehy, ktorá vznikla rozdelením mesta Nová Baňa; územný obvod Obvodného úradu Nová Baňa tvorí 9 obcí.


Ľudovít Hudek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. decembra 1995 č. 102/1996 Z. z., ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky.