177

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 3. júna 1996

o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu.

§ 2

Vykonávanie geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu

Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené vykonávať činnosti v odbore geodézie a kartografie1) môžu pre potreby obrany štátu vykonávať tieto geodetické a kartografické činnosti:

a) budovanie a údržba podrobného bodového poľa,

b) gravimetrické merania,

c) mapovanie,

d) zabezpečovanie leteckého meračského snímkovania,

e) fotogrametrické spracovanie leteckých meračských snímok,

f) zber informácií o území,

g) tvorba a spracovanie tlačových podkladov pre tlač topografických máp,

h) spracovanie informácií o území a ich distribúcia.

Geodetické systémy

§ 3

(1) Geodetické činnosti pre potreby obrany štátu sa vykonávajú v týchto geodetických systémoch:

a) Svetový geodetický systém 1984 (záväzná skratka „WGS 84“),

b) Súradnicový systém 1942 (záväzná skratka „S-42“),

c) Baltský výškový systém po vyrovnaní (záväzná skratka „Bpv“),

d) Gravimetrický systém 1971 (záväzná skratka „S-Gr 1971“).

(2) Po spresnení geodetických systémov pre potreby obrany štátu na základe nových meraní alebo výpočtov sa v ich názve alebo v záväznej skratke doplní posledné dvojčíslie roku zavedenia spresnenia.

§ 4

(1) Svetový geodetický systém 1984 je definovaný

a) základnými konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 x 108 m3.s-2, J2 = 108 263 x 10-8, ω = 7 292 115 x 10-11 rad.s-1, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „GM“ je geocentrická gravitačná konštanta, „J2“ je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω“ je uhlová rotácia Zeme,

b) súborom súradníc bodov, ktoré určujú dráhy družíc Globálneho polohového systému NAVSTAR.

(2) Súradnicový systém 1942 je definovaný

a) Krasovského elipsoidom s parametrami a = 6 378 245 m, f = 1:298,3, kde „a“ je dĺžka polosi, „f“ je sploštenie,

b) Gaussovým priečnym konformným valcovým zobrazením v 6o poludníkových pásoch v Krügerovej úprave,

c) súborom súradníc bodov astronomicko-geodetickej siete z medzinárodného vyrovnania.

(3) Baltský výškový systém po vyrovnaní je definovaný

a) referenčným bodom, ktorým je nula morského vodočtu v Kronštadte,

b) súborom normálnych výšok bodov z medzinárodného vyrovnania nivelačných sietí východoeurópskych štátov.

(4) Gravimetrický systém 1971 je definovaný hodnotami tiažového zrýchlenia bodov Medzinárodného etalónového gravimetrického polygónu (Krakov – Budapešť, časť Javorina – Slovenské Ďarmoty); tiažové zrýchlenie je vyjadrené v Postupimskom tiažovom systéme, ktorý je opravený o konštantnú hodnotu -14.10-5 m.s-2.

Vojenské štátne mapové dielo

§ 5

(1) Vojenským štátnym mapovým dielom sú

a) topografické mapy záujmového priestoru Armády Slovenskej republiky v základnom mierkovom rade 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000,

b) špeciálne mapy pre potreby obrany štátu.

(2) Záväznými lokalizačnými štandardami vojenského štátneho mapového diela sú súradnicový a výškový geodetický systém, klad, rozmery a označenie mapových listov a obsah máp.

§ 6

(1) Vojenské štátne mapové dielo je vytvorené v Súradnicovom systéme 1942.

(2) V osobitných prípadoch možno do súčasného vojenského štátneho mapového diela vykonať dotlač súradnicovej siete ľubovoľného zobrazovacieho systému.

§ 7

Výškové údaje vojenského štátneho mapového diela sa uvádzajú v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní.

§ 8

(1) Klad mapových listov vojenského štátneho mapového diela vychádza z delenia topografickej mapy v mierke 1:1 000 000.

(2) Klad a rozmery mapových listov malých a stredných mierok sú odvodené

a) pre mapu v mierke 1:500 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na štvrtiny,

b) pre mapu v mierke 1:200 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 36 dielov v 6 stĺpcoch a 6 vrstvách,

c) pre mapu v mierke 1:100 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 144 dielov v 12 stĺpcoch a 12 vrstvách.

(3) Klad a rozmery mapových listov stredných mierok sú odvodené z kladu mapového listu v mierke 1:100 000

a) pre mapu v mierke 1:50 000 delením mapového listu v mierke 1:100 000 na štvrtiny,

b) pre mapu v mierke 1:25 000 delením mapového listu v mierke 1:50 000 na štvrtiny.

(4) Pre špeciálne mapy pre potreby obrany štátu sa používajú osobitné klady mapových listov.

§ 9

Označenie mapových listov vojenského štátneho mapového diela

(1) Vrstvy medzinárodnej mapy sveta v mierke 1:1 000 000 sú označené veľkými písmenami abecedy A až V, začínajúc od rovníka na sever po štvorstupňových pásoch. K označeniu vrstvy sa za spojovník pripojí číslo šesťstupňového pásu číslované od poludníka 180o na východ arabskými číslicami od 1 do 60.

(2) Označenie mapových listov v mierke 1:500 000 pochádza z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a veľkého písmena A, B, C, D za spojovníkom, pričom ľavý horný list je označený písmenom A, pravý horný list písmenom B, ľavý dolný list je označený písmenom C a pravý dolný list písmenom D.

(3) Označenie mapových listov v mierke 1:200 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a rímskej číslice I až XXXVI za spojovníkom, pričom sa čísluje zľava doprava a zhora nadol.

(4) Označenie mapových listov v mierke 1:100 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a arabskej číslice 1 až 144 za spojovníkom, pričom sa čísluje zľava doprava a zhora nadol.

(5) Označenie mapových listov v mierke 1:50 000 je tvorené označením mapy v mierke 1:100 000 a veľkým písmenom abecedy A, B, C, D za spojovníkom, pričom ľavý horný list je označený písmenom A, pravý horný list písmenom B, ľavý dolný list je označený písmenom C a pravý dolný list písmenom D.

(6) Označenie mapových listov v mierke 1:25 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:50 000 a malého písmena abecedy a, b, c, d za spojovníkom, pričom ľavý horný list je označený písmenom a, pravý horný list písmenom b, ľavý dolný list je označený písmenom c a pravý dolný list písmenom d.

(7) Označenie mapových listov všetkých mierok sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia zobrazeného na mape.

§ 10

Geografický informačný systém pre potreby obrany štátu

Geografický informačný systém pre potreby obrany štátu sa skladá z

a) Vojenského topografického informačného systému o území, ktorý obsahuje rastrové a vektorové údaje o topografických a geografických objektoch zo záujmového územia,

b) Geodetického a geofyzikálneho informačného systému, ktorý obsahuje geodetické a geofyzikálne údaje a systém vedecko-technických výpočtov,

c) Informačného systému leteckého meračského snímkovania, ktorý umožňuje evidenciu originálov leteckých meračských snímok a odvodenín z nich a plánovanie leteckého meračského snímkovania,

d) Metainformačného systému, ktorý poskytuje informácie o dostupnosti, aktuálnosti a štruktúre geodetických, geografických, topografických a iných územne orientovaných informácií.

§ 11

Letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme

(1) Letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme môžu vykonávať fyzické osoby a právnické osoby na základe súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.2)

(2) Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme obsahuje

a) označenie žiadateľa,

b) určenie vykonávateľa leteckého snímkovania,

c) presné určenie a vymedzenie priestoru leteckého snímkovania,

d) určenie dátumu a času vykonania leteckého snímkovania (letový plán),

e) účel snímkovania, na aký sa má súhlas vydať,

f) druh lietajúceho zariadenia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie,

g) vyznačenie náletových osí,

h) mierku snímkovania,

i) plánovaný počet snímok,

j) výšku letu,

k) typ záznamového zariadenia s uvedením konštanty komory,

l) použité záznamové médium,

m) prekryt.

(3) Oznámenie fyzických osôb a právnických osôb o nadobudnutí prvotných materiálov leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme3) obsahuje

a) druh použitej záznamovej techniky,

b) druh nosného média,

c) druh záznamu,

d) spektrálne pásmo, ak ide o materiály leteckého diaľkového prieskumu Zeme,

e) priečny a pozdĺžny prekryt snímok,

f) zákres lokality do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000,

g) počet snímok.

(4) Do archívu sa po využití ukladajú prvotné materiály leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme3) doplnené o

a) základné charakteristiky snímkového letu (výška, počasie),

b) údaje o nosičoch a záznamových zariadeniach,

c) hodnotenie fotografickej a fotogrametrickej kvality záznamov,

d) možnosti a spôsoby lokalizácie prvotných záznamov,

e) kópie záznamov o kalibrácii a kalibračných prvkoch použitého záznamového zariadenia.

§ 12

Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti

(1) Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti na účely vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu obsahuje

a) názov orgánu, ktorý preukaz vydáva, dobu platnosti preukazu, dátum vydania, podpis a odtlačok pečiatky orgánu vydávajúceho preukaz,

b) meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu oprávňujúceho na vstup na cudzie nehnuteľnosti,

c) činnosti, ktoré je držiteľ preukazu oprávnený vykonávať, a územnú pôsobnosť.

(2) Vzor preukazu oprávňujúceho na vstup na cudzie nehnuteľnosti je uvedený v prílohe vyhlášky.


§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Ján Sitek v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 177/1996 Z. z.

Vzor - Preukaz o oprávnení na vstup na cudzie nehnuteľnosti

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

2) § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

3) § 12 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.