Čiastka č. 60/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 13.06.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 01.07.1996
161/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov 13.06.1996
162/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1995–1997
163/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 2. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996