Čiastka č. 41/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 20.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene niektorých zákonov 01.06.1996
111/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.05.1996
112/1996 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996 20.04.1996
113/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky podľa článku 3 odseku 4 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 u generálneho tajomníka Rady Európy
114/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica