Vyhláška č. 111/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.1996 do31.12.2003
Zrušený 596/2003 Z. z.

OBSAH

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 4. apríla 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1, § 2 ods. 1 písm. b) a v § 6 ods. 1, 3, 4, 6 a 7 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“ v príslušnom páde.

2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo českým“.

3. V § 2 ods. 1 písm. a), § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 a v § 6 ods. 1 a 7 sa slová „česko-slovenskom“ nahrádzajú slovom „slovenskom“ v príslušnom páde.

4. V § 3 ods. 3 znie:

(3) Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do jedného mesiaca od príchodu do krajiny pobytu informuje riaditeľa kmeňovej školy o spôsobe jeho dochádzky do školy.“.

5. V nadpise § 4, § 4 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „a školské potreby“.

6. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo českého“.

7. V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „okrem etickej výchovy, občianskej výchovy, telesnej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania (ďalej len „predmety s prevahou výchovného zamerania“)“.

8. V § 6 ods. 3 a 5 sa slová „výtvarnej, hudobnej, telesnej a športovej výchovy a pracovného vyučovania“ nahrádzajú slovami „predmetov s prevahou výchovného zamerania“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1996.


Eva Slavkovská v. r.