Oznámenie č. 114/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica

Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. mája 1996.

114

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a v súlade s § 15 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov

výmer z 2. apríla 1996 č. M–1/55/1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica.

Výmer upravuje postup pri zisťovaní cien pozemkov na území Banskej Bystrice.

Výmer nadobúda účinnosť 1. mája 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.