Čiastka č. 30/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 30.03.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov 01.04.1996
85/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov 30.03.1996
86/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 01.04.1996
87/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 01.04.1996
88/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách špeciálnej techniky 01.04.1996
89/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami, a výmeru o cenách, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar