Oznámenie č. 89/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami, a výmeru o cenách, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer č. R-1/1996 a výmer č. 1/55/OŠT/1996 nadobúdajú účinnosť 1. apríla 1996. Zmeny výmeru boli vyhlásené oznámeniami č. 128/1996 Z. z., č. 231/1996 Z. z., č. 233/1996 Z. z., č. 262/1996 Z. z., č. 277/1996 Z. z., č. 301/1996 Z. z., č. 306/1996 Z. z., č. 308/1996 Z. z....

89

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer č. R-1/1996 z 12. marca 1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami a

výmer č. 1/55/OŠT/1996 z 12. marca 1996 o cenách, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar.

Výmer č. R-1/1996 upravuje rozsah položiek tovaru s regulovanými cenami a podmienky ich regulácie.

Výmer č. 1/55/OŠT/1996 upravuje postup regulácie cien, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar.

Výmer č. R-1/1996 a výmer č. 1/55/OŠT/1996 nadobúdajú účinnosť 1. apríla 1996.

Obidva výmery sú uverejnené vo Finančnom spravovdajcovi č. 5/1996 a možno do nich nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.