Čiastka č. 20/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. 01.03.1996
53/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách 28.02.1996
54/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb. 28.02.1996
55/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb. 28.02.1996
56/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 28.02.1996
57/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu