Zákon č. 55/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb.

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 28.02.1996 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

55

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 1996,

ktorým sa mení zákon č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb., sa mení takto:

1. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa obdobne použije aj pre dojednávanie kolektívnych zmlúv.“.

2. § 5 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.