Zákon č. 54/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb.

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996
Účinnosť od 28.02.1996

54

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Úvodné ustanovenie

(1) Zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cieľom je uzavretie kolektívnej zmluvy.

(2) Rozsah prípadnej súčinnosti štátu pri kolektívnom vyjednávaní ustanovuje tento zákon.“.

2. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Kolektívne zmluvy môžu uzatvárať príslušné odborové orgány2) a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie.2a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2) a 2a) znejú:

2) § 2 zákona č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi.

2a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 3 písm. b) a c) znejú:

b) štatutárny orgán3) alebo iný oprávnený zástupca zamestnávateľskej organizácie,

c) fyzická osoba, ktorá pri podnikaní4) zamestnáva zamestnancov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

4) § 2 Obchodného zákonníka.“.

4. § 4 znie:

㤠4

(1) Kolektívne zmluvy sú platné, ak sú

a) uzavreté písomne a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami príslušných odborových orgánov a zamestnávateľmi, prípadne zástupcami ich organizácií,

b) doložené zoznamom zamestnávateľov, za ktorých boli uzavreté, ak ide o kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.

(2) Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá

a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.“.

5. V § 7 ods. 1 slová „Ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

6. V § 7 ods. 2 slová „s obdobnou činnosťou“ sa nahrádzajú slovami „s obdobným predmetom činnosti“ a slová „príslušnej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

7. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa možno podať ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím účinnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.“.

8. V § 8 ods. 2 slová „bez zbytočného odkladu“ sa nahrádzajú slovami „najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodnú inak“.

9. § 9 znie:

㤠9

Uloženie kolektívnych zmlúv a oboznámenie sa s ich obsahom

(1) Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a rozhodnutia rozhodcu (§ 13), ktoré sa jej týkajú, je povinná zmluvná strana na strane zamestnávateľov odovzdať na uloženie ministerstvu.

(2) Uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá má náležitosti ustanovené v § 4 ods. 1, sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O oznámenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky požiada ministerstvo.

(3) Ministerstvo je povinné na žiadosť a za ustanovený poplatok4a) poskytnúť žiadateľovi rovnopis kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(4) S obsahom kolektívnej zmluvy je povinný príslušný odborový orgán oboznámiť zamestnancov najneskôr do 15 dní od jej uzavretia.

(5) Zmluvné strany sú povinné uschovávať kolektívne zmluvy a rozhodnutia rozhodcov, ktoré sa ich týkajú, po dobu najmenej päť rokov od skončenia doby ich účinnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

4a) Položka 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.“.

10. V § 11 ods. 2 slová „príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

11. V § 11 ods. 3 slová „príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvom“.

12. V § 12 ods. 1 znie:

(1) O návrhu riešenia sporu pred sprostredkovateľom vyhotoví sprostredkovateľ do 15 dní odo dňa, keď bol oboznámený s predmetom sporu, písomný záznam, ktorý sú po overení správnosti oprávnené podpísať zmluvné strany bez zbytočného odkladu, ak sa so zmluvnými stranami nedohodne inak. Sprostredkovateľ odovzdá záznam zmluvným stranám; ak sprostredkovateľa určilo ministerstvo, odovzdá záznam aj ministerstvu.“.

13. V § 13 ods. 2 znie:

(2) Ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa odseku 1 a ak ide o spor o uzavretie kolektívnej zmluvy, ktorý vznikol na pracovisku, kde je zakázané štrajkovať, alebo o spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, určí rozhodcu na návrh ktorejkoľvek zo zmluvných strán ministerstvo; doručením rozhodnutia rozhodcovi je konanie pred rozhodcom začaté. Ministerstvo nemôže určiť rozhodcu, ktorý patrí k niektorej zo zmluvných strán, ktoré sú v spore.“.

14. V § 13 ods. 3 slová „príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvom“.

15. V § 13 ods. 4 znie:

(4) Rozhodcom nesmie byť osoba, ktorá bola v tom istom spore sprostredkovateľom.“.

16. V § 13 ods. 7 sa slová „príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

17. V § 15 ods. 1 sa slová „Ministerstvá práce a sociálnych vecí republík ustanovia vyhláškami“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ustanoví vyhláškou“.

18. V § 15 ods. 1 písm. b) znie:

b) výbere sprostredkovateľov, spôsob overovania ich odborných znalostí a ich zápisu do zoznamu sprostredkovateľov, ako aj ďalšiu úpravu konania pred sprostredkovateľom,“.

19. V § 15 ods. 2 znie:

(2) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví vyhláškou

a) výšku odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi,

b) výšku a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.“.

20. V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Ak títo zamestnanci v dôsledku štrajku nemôžu vykonávať prácu, prípadne vykonávajú činnosti podľa § 19, na ich mzdové nároky sa vzťahujú osobitné predpisy.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

8) § 36, § 37 ods. 4 písm. a), § 115 a § 130 ods. 1 Zákonníka práce.
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 23 ods. 3 a 4 slová „podľa Hospodárskeho zákonníka11)“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:

11) § 373 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
§ 420 a nasledujúce Občianskeho zákonníka.“.

22. V § 24 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

23. V § 24 ods. 2 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 1“.

24. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:

㤠32a

Zrušuje sa § 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.