Čiastka č. 101/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 18.10.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
296/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmene a doplnení zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení neskorších predpisov 18.10.1996
297/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky
298/1996 Z. z. Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky
299/1996 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky