Opatrenie č. 299/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky

Čiastka 101/1996
Platnosť od 18.10.1996 do31.12.2002
Účinnosť do 31.12.2002
Zrušený 597/2002 Z. z.

299

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 30. septembra 1996,

ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Predmetom úpravy tohto opatrenia je vyhlásenie záväzných číselníkov krajov, okresov a obcí Slovenskej republiky. Číselníky územných jednotiek sa vyhlasujú pre potreby štatistických zisťovaní a na automatizované spracovanie údajov.

(2) Územnými jednotkami na účely tohto opatrenia sa rozumejú kraje, okresy a obce podľa osobitných predpisov1).

§ 2

(1) Číselník krajov, číselník okresov a číselník obcí Slovenskej republiky tvoria prílohu tohto opatrenia.

(2) Používanie číselníkov územných jednotiek je záväzné pre orgány vykonávajúce štátne štatistické zisťovania a pre spravodajské jednotky v oblasti štátnej štatistiky.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z.

ČÍSELNÍK KRAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tabuľka

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy.