Zákon č. 296/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmene a doplnení zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 384/1997 Z. z.(nepriamo), 115/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 101/1996
Platnosť od 18.10.1996 do30.06.2000
Účinnosť od 01.05.1998 do30.06.2000
Zrušený 183/2000 Z. z.

OBSAH

296

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. septembra 1996

o zmene a doplnení zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa odsek 2 nahrádza novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Knižnice s celoštátnou pôsobnosťou zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“.

2. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 a odsek 4, ktoré znejú:

(3) Zriaďovateľom

a) miestnej knižnice je obec,

b) okresnej knižnice je okresný úrad,

c) krajskej knižnice je krajský úrad.

(4) Obec, okresný úrad a krajský úrad môžu zrušiť knižnicu len po prerokovaní s ministerstvom.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.