Čiastka č. 69/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
202/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 01.10.1995
203/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona 01.10.1995
204/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom
205/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou
206/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov-právnických osôb