Oznámenie č. 205/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou

Čiastka 69/1995
Platnosť od 30.09.1995 do31.03.1998
Zrušený 202/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť 1. októbrom 1995.

205

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. septembra 1995 č. 6, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou.

Týmto opatrením sa ustanovuje kúpa peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou v úhrnnej hodnote 60 000 Sk za príslušný kalendárny rok a ustanovujú sa pravidlá pri kúpe peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou.

Opatrenie nadobúda záväznosť 1. októbrom 1995.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.