Oznámenie č. 204/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom

Čiastka 69/1995
Platnosť od 30.09.1995 do28.10.1998
Zrušený 326/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť 1. októbrom 1995.

204

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. septembra 1995 č. 5, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom.

Týmto opatrením sa ustanovujú pravidlá upravujúce postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa ustanovuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi uverejnené v čiastke 94/1992 Zb.

Opatrenie nadobúda záväznosť 1. októbrom 1995.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.