Čiastka č. 20/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 21.03.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1995 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
51/1995 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. februára 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, s § 658 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 21.03.1995
52/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie 01.04.1995
53/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb 01.04.1995
54/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách