Čiastka č. 7/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 18.02.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb. 18.02.1994
24/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov 18.02.1994
25/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba)
26/1994 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia
27/1994 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk
28/1994 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o úverovej angažovanosti bánk
29/1994 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách likvidity bánk
30/1994 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o regulácii menových pozícií bánk