Oznámenie č. 26/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do17.06.1996
Zrušený 171/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

26

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

opatrenie zo 17. decembra 1993 č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992 Zb.).

Týmto opatrením sa zvyšuje minimálna výška základného imania, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka, na sumu 500 000 000 Sk. Na túto sumu sa zvyšuje aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 3/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.