Vyhláška č. 24/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 18.02.1994 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 4. februára 1994,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 147/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 304/1993 Z. z., sa dopĺňa takto:

V § 22 ods. 2 písm. e) sa na koniec textu pripájajú slová „a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany".


Čl. II

Ak poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1994 pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa doterajšej úpravy, poisťovňa mu vráti rozdiel poistného na základe písomnej žiadosti podľa § 25.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.