Čiastka č. 53/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 29.07.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 01.08.1994
188/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane hospodárskej súťaže 01.08.1994
189/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zamestnanosti 01.08.1994
190/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov 29.07.1994