Zákon č. 187/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 289/1995 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 53/1994
Platnosť od 29.07.1994 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.1996 do31.12.2011
Zrušený 289/1995 Z. z.

187

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. júna 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 35 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:

(7) Ak daňový subjekt nedodrží lehotu na uvedenie pokladníc do prevádzky ustanovenú osobitným predpisom11a), správca dane uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.

(8) Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nepoužíva pokladnicu, uloží mu pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 100 000 Sk. Pri opakovanom zistení podá správca dane návrh na pozastavenie podnikateľskej činnosti.11b)

(9) Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nevydá doklad vyhotovený pokladnicou, uloží mu pokutu od 1 000 Sk do 10 000 Sk. Pri opakovanom zistení správca dane uloží pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk.

(10) Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nevedie evidenciu podľa osobitného predpisu11c), uloží mu pokutu až do výšky 500 000 Sk, najmenej však 50 000 Sk.

(11) Ak správca dane zistí, že daňový subjekt svojím zásahom vyradí z prevádzky pokladnicu, uloží mu pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 100 000 Sk.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a), 11b), 11c) znejú:

11a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.

11b) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon v znení neskorších predpisov.

11c) § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.