Čiastka č. 51/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
173/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
174/1994 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republikydo monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu
175/1994 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
176/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o priateľských vzťahoch a spolupráci
177/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o priateľských vzťahoch a spolupráci
178/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých s Dánskym kráľovstvom, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika