Oznámenie č. 178/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých s Dánskym kráľovstvom, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika

Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994

178

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 13. apríla 1994 a 3. mája 1994 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva bola potvrdená sukcesia Slovenskej republiky do týchto zmluvných dokumentov:

1. Dočasná úprava obchodných stykov medzi Republikou československou a Kráľovstvom dánskym, dojednaná výmenou nót (podpísaná v Prahe 18. apríla 1925 a uverejnená pod č. 86/1925 Zb.),

2. Rozhodcovská zmluva medzi Československom a Dánskom (podpísaná v Prahe 30. novembra 1926 a uverejnená pod č. 7/1928 Zb.),

3. Dohoda medzi Československou republikou a Kráľovstvom dánskym o rozšírení platnosti doložky o najvyšších výhodách na Grónsko (podpísaná v Kodani 27. augusta 1929 a uverejnená pod č. 140/1930 Zb.),

4. Dohoda o kultúrnych a umeleckých stykoch medzi Československom a Kráľovstvom dánskym (podpísaná v Kodani 12. mája 1937),

5. Dohoda medzi Československom a Dánskom o leteckých službách (podpísaná v Kodani 14. mája 1947),

6. Dohoda medzi Československou republikou a Kráľovstvom dánskym o vyporiadaní určitých nárokov (podpísaná v Prahe 23. decembra 1958),

7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave (podpísaná v Prahe 21. januára 1969 a uverejnená pod č. 97/1969 Zb.),

8. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom o hospodárskej, priemyselnej a technickej kooperácii (podpísaná v Kodani 9. novembra 1970),

9. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (podpísaná v Prahe 5. mája 1982 a uverejnená pod č. 53/1983 Zb.),

10. Dlhodobý program rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom (podpísaný v Kodani 16. októbra 1984 a uverejnený pod č. 134/1985 Zb.),

11. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti, dojednaná výmenou nót (podpísaná v Kodani 5. júna 1990 a uverejnená pod č. 339/1990 Zb.),

12. Dohoda medzi ministrom hospodárstva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ministrom priemyslu a energetiky Dánskeho kráľovstva (podpísaná v Prahe 19. februára 1991),

13. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií (podpísaná v Prahe 6. marca 1991 a uverejnená pod č. 575/1992 Zb.),

14. Dohoda medzi Federálnym výborom pre životné prostredie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom životného prostredia Dánskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (podpísaná v Dobříši 23. júna 1991),

15. Protokol k Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku, podpísanej v Prahe 5. mája 1982
(podpísaný v Prahe 11. septembra 1992).