175

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 27. júna 1994

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 25 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na celom území Slovenskej republiky

a) vyhlasujem

voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí:

b) určujem,

že sa voľby vyhlásené podľa písmena a) tohto rozhodnutia vykonajú v piatok 18. novembra a v sobotu 19. novembra 1994.

Ivan Gašparovič v. r.