Čiastka č. 34/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 20.05.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
119/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb. 01.06.1994
120/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 01.06.1994
121/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania 01.06.1994
122/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií 20.05.1994
123/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov krajských a okresných súdov, justičných čakateľov a o nariaďovaní pracovnej pohotovosti zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov
124/1994 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného