Oznámenie č. 123/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov krajských a okresných súdov, justičných čakateľov a o nariaďovaní pracovnej pohotovosti zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do31.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.

123

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vydalo podľa § 95 ods. 2 Zákonníka práce a § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

výnos z 12. mája 1994 č. 4959/1994-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov krajských a okresných súdov, justičných čakateľov a o nariaďovaní pracovnej pohotovosti zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov.

Týmto výnosom sa ustanovuje rozsah a spôsob nariaďovania pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov a výška odmeny za pracovnú pohotovosť sudcov a justičných čakateľov týchto súdov.

Výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. marca 1992 č. 90/1992-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov (oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 170/1992 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.

Výnos sa uverejní v čiastke 1/1994 Zbierky inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, v sekcii personalistiky a ekonomiky, Župné nám. č. 13, 813 11 Bratislava, a na okresných a krajských súdoch Slovenskej republiky.