Čiastka č. 13/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 07.03.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.04.1994
47/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat 07.03.1994
48/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra
49/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky silnoprúdových rozvodov elektrickej energie v uhoľných baniach (banské elektrické siete)