Zákon č. 46/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994
Účinnosť od 01.07.2016

46

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. januára 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok, sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. III bode 1 písm. i) sa slová „do 31.12.1994“ nahrádzajú slovami „do 31.12.1995“.

2. V čl. III sa vypúšťa bod 5.

3. V prílohe A:

3.1 Text v odbore Colníctvo znie:

Colníctvo Zákon č. 618/1992 Zb., &nbsp
&nbsp § 39 rozhodovanie o zaradení tovaru"

3.2 Text v odbore Dane znie:

„Dane   Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe    rozhodnutie o povolení platenia dane
    daní a poplatkov a o zmenách v sústave    alebo o jej zaplatení v splátkach,
    územných finančných orgánov v znení    rozhodnutie o žiadosti o odpustenie
    zákona NR SR č. 165/ 1993 Z. z. a zákona    predpísanej dane a penále, rozhodnutie
    NR SR a zákona NR SR č. 253/ 1993 Z. z.    o pozastavení činnosti".
    

3.3 Za odbor Energetika sa vkladá nový odbor Geológia, ktorý znie:

„Geológia   Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 
    nerastného bohatstva (banský zákon) 
    v znení zákona SNR č. 498/ 1991 Zb. 
    § 3 ods. 3 rozhodnutie Ministerstva životného
    prostredia SR pri pochybnostiach, či
    niektorý nerast je vyhradeným alebo
    nevyhradeným nerastom".

3.4 V odbore Lesy - lesné hospodárstvo sa vypúšťajú slová: „Zákon ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1, § 20 ods. 2 a § 24“ a vypúšťa sa text príslušných charakteristík rozhodnutia.

3.5 Za odbor Obrana štátu sa vkladá nový odbor Odpadové hospodárstvo, ktorý znie:

„Odpadové Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch &nbsp
hospodárstvo v znení zákona NR SR &nbsp
&nbsp č. 255/1993 Z. z. &nbsp
&nbsp § 3 ods. 4 súhlas na dovoz,
&nbsp § 4 ods. 1 vývoz a tranzitnú prepravu
&nbsp písm. e), f), g) odpadov
&nbsp § 15 ustanovenie osobitných podmienok".

3.6 Za odbor Ochrana odrôd rastlín a plemien zvierat sa vkladá nový odbor Ochrana ovzdušia, ktorý znie:

Ochrana ovzdušia   Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia 
    pred znečisťujúcimi látkami v znení 
    zákona č. 218/1992 Zb. 
    § 12 ods. 2 písm. a) rozhodnutie o obmedzení alebo
    zastavení prevádzky veľkého alebo
    stredného zdroja znečisťovania, ak
    tento zdroj pri vážnom
    a bezprostrednom ohrození alebo
    poškodení kvality ovzdušia nesplní
    povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. h)".

3.7 V odbore Ochrana poľnohospodárskej výroby sa vypúšťajú slová „ČNR č. 86/1972 Zb. a“.

3.8 Za odbor Plynárenstvo sa vkladá nový odbor Požiarna ochrana, ktorý znie:

Požiarna ochrana   Zákon SNR č. 126/ 1985 Zb.  
     o požiarnej ochrane 
    § 36 ods. 1 písm. a) rozhodnutie o vylúčení veci z používania
    v prípade, že vyvoláva bezprostredné
    nebezpečenstvo vzniku požiaru
    § 36 ods. 1 písm. b) rozhodnutie o zastavení prevádzky".

3.9 V odbore Stavebný poriadok sa doterajší § 32 písm. c) a d) nahrádza 32 písm. a), c), d), ktorý včítane charakteristiky rozhodnutia znie:

„§ 32 písm. a), c), d)   územné rozhodnutie o chránenom
    území alebo o ochrannom pásme,
    o stavebnej uzávere a umiestnení
    stavby s výnimkou jednoduchých
    stavieb podľa § 2 vyhlášky Federálneho
    ministerstva pre technický a investičný
    rozvoj č. 85/1976 Zb. v znení
    neskorších predpisov".

3.10 V odbore Školstvo sa vypúšťajú slová „Zákon ČNR č. 564/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve, § 3 ods. 2 písm. a) až c), e), h), m)“ a nahrádzajú sa slovami „Zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 3 ods. 3 a 4“ a slová „§ 7 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3“. V charakteristike rozhodnutia sa slová „rozhodnutie školského úradu o odvolaniach proti rozhodnutiu riaditeľa podľa § 3 ods. 2“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie školskej správy o odvolaniach proti rozhodnutiu riaditeľa podľa § 3 ods. 3 a 4“.

3.11 Odbor Ťažba nerastov sa vypúšťa.

3.12 Odbor Vodné hospodárstvo znie:

„Vodné Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách 
hospodárstvo   
  §8 rozhodnutia o povoleniach na
    nakladanie s vodami
  §9 rozhodnutia o povoleniach na zriadenie
    vodohospodárskeho diela
  § 19 rozhodnutia o určení ochranných
    pásiem".

Čl. III

1. Návrhy, ktoré došli na súd do dňa účinnosti tohto zákona, vybaví vecne príslušný súd podľa doterajších predpisov.

2. O zrušení a likvidácii obchodných spoločností, družstiev a družstevných podnikov, ktoré nesplnili povinnosti ustanovené v § 764, 765 a 766 Obchodného zákonníka, ako aj o vymenovaní, odvolaní a odmene likvidátora v týchto konaniach rozhoduje bez návrhu registrový súd, v obvode ktorého je taká právnická osoba zapísaná.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb. (úplné znenie č. 501/1992 Zb.), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z.z. a ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.