Oznámenie č. 49/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky silnoprúdových rozvodov elektrickej energie v uhoľných baniach (banské elektrické siete)

Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

49

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

výnos z 15. februára 1994 č. 110/1030/1994 o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky silnoprúdových rozvodov elektrickej energie v uhoľných baniach (banské elektrické siete).

Výnos ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky silnoprúdových rozvodov elektrickej energie na povrchu a v podzemí uhoľných baní.

Výnos nahrádza ON 34 1611 - Napájacie systémy banských elektrických sietí a spotrebičov, ktorá v zmysle zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. stratila platnosť 31. decembrom 1993.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, odbore štátnej banskej správy, Prievozská 30, 827 44 Bratislava, a na obvodných banských úradoch v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v Prievidzi.