Čiastka č. 51/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
186/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 26.08.1993
187/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 26.08.1993
188/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. 26.08.1993
189/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže 01.09.1993
190/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky 01.09.1993
191/1993 Z. z. Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a určení nepretržitého odpočinku v práci