Čiastka č. 82/1992 Zb.

Vydaná dňa: 14.08.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
404/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 14.08.1992
405/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 14.08.1992
406/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov 14.08.1992
407/1992 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia 14.08.1992
408/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o zrušení úpravy o financovaní brannej výchovy
409/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
p8/c82/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí