Čiastka č. 36/1992 Zb.

Vydaná dňa: 15.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
164/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov 15.04.1992
165/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury 15.04.1992
166/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb. 15.04.1992
167/1992 Zb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky 01.06.1992
168/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk
170/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
p1/c36/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene 01.05.1992