Čiastka č. 27/1992 Zb.

Vydaná dňa: 24.03.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 24.03.1992
111/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov 01.04.1992
112/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 400. výročiu narodenia Jana Amosa Komenského 24.03.1992
113/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničnch vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom výkone súdnych rozhodnutí v trestných veciach