Čiastka č. 107/1992 Zb.

Vydaná dňa: 27.11.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
529/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie č. 296/1991 Zb. o Zmluve o patentovej spolupráci a Vykonávacom predpise k nej, prijatej vo Washingtone 17. júna 1970, zmenenej v roku 1979 a 1984
530/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií
p1/c107/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992 12.12.1992