Čiastka č. 90/1990 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
556/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 01.01.1991
557/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom 01.01.1991
558/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom 27.12.1990
559/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1991
560/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu 01.01.1991
561/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej banky československej č. 201/1989 Zb. o úverových vzťahoch socialistických organizácií 27.12.1990
562/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o odmeňovaní posádok československých námorných lodí
p1/c90/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým oslobodzuje od dane z obratu predaj, ku ktorému dôjde v súvislosti s vykonávaním zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 01.12.1990