560

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 14. decembra 1990,

ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 3, § 6 a 7, § 12 ods. 2, § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Kto daň odvádza

(k § 2 zákona)

Daň z obratu (ďalej len „daň“) odvádzajú subjekty uvedené v § 2 zákona (ďalej len „podniky“).

§ 2

Predmet dane

(k § 3 zákona)

(1) Predajom tovaru sa rozumie odplatné scudzenie tovaru a výmena tovaru za iný tovar alebo za výkon, poskytnutie tovaru ako naturálne plnenie a dovoz obchodného tovaru sprostredkovaný podnikom pre subjekty uvedené v § 2 zákona.

(2) Predajom tovaru na účely tejto vyhlášky sa považuje tiež:

a) oprava (údržba) alebo iný výkon za podmienok ustanovených Sadzobníkom dane z obratu (ďalej len „Sadzobník“),

b) tovar vlastnej výroby alebo vlastného nákupu (včítane výkonu), ktorý zapracoval do výrobku zhotoveného z materiálu objednávateľa,

c) tovar vlastnej výroby alebo vlastného nákupu včítane výkonu zapracovaný do svojej veci, ak cenu tohto zapracovaného tovaru uhrádza iný subjekt.

(3) Daň sa neodvádza z predaja toho tovaru, ktorý podnik oprávnene nakúpil za cenu s daňou alebo z ktorého sa odviedla daň pri vnútropodnikovom použití tovaru.

(4) Tovarom vlastnej výroby sa rozumejú:

a) výrobky, ktoré podnik získa vlastnou prvovýrobou (ťažbou), spracovaním, zušľachtením (tiež školením vína) alebo úpravou,

b) výrobky, ktoré podnik inak vyrobí z vlastných látok vo svojich prevádzkárňach alebo ktoré si dá z vlastných látok vyrobiť inde,

c) zvyšky vzniknuté pri spracovaní, opracovaní alebo inom výrobnom použití vlastných látok,

d) výrobky už používané alebo opotrebované, ktoré podnik obnoví, upraví alebo inak uvedie do zlepšeného stavu,

e) výrobky, ktoré podnik získa rozložením celku na jednotlivé súčasti, napr. demontážou strojov, prístrojov, iných zariadení, rozbúraním budovy alebo stavby,

f) výrobky vzniknuté stavebno-montážnou prácou.

(5) Tovarom vlastného nákupu sa rozumejú výrobky nakúpené za ceny bez dane.

(6) Z vnútropodnikového použitia tovaru vlastnej výroby alebo vlastného nákupu sa odvádza daň, ak ho podnik použil pre svoju vlastnú potrebu na účely, na ktoré nie je podľa ustanovení Sadzobníka alebo tejto vyhlášky, príp. podľa osobitnej úpravy oprávnený na nákup tohto tovaru za ceny bez dane.

(7) Obdobne ako vnútropodnikové použitie tovaru podliehajú dani náhrady škody podnikom z dôvodov straty tovaru, prekročenia stratovej normy, manka, vady tovaru, jeho zničenia, poškodenia a odcudzenia. Daň sa neodvádza, ak zamestnanec nahrádza škodu za nepodarky.

(8) Za vnútropodnikové použitie tovaru podliehajúce dani sa nepovažujú iba prevody medzi vnútornými organizačnými jednotkami s rôznymi hospodárskymi činnosťami, závodmi, prevádzkami (cechmi), prevádzkárňami alebo inými jednotkami toho istého podniku, pokiaľ nejde o prevod do vlastných organizačných jednotiek prevádzkujúcich obchodnú činnosť.

(9) Darovanie uskutočnené podnikom sa posudzuje obdobne ako vnútropodnikové použitie tovaru podliehajúceho dani bez ohľadu na spôsob účtovania daru. O vnútropodnikové použitie tovaru podliehajúce dani nejde vtedy, ak je podnik povinný dodať tovar bezodplatne.

(10) Pred výmazom podniku z podnikového registra, pokiaľ jeho nástupcom nie je znova podnik, odvedie podnik daň z tovaru vlastnej výroby alebo vlastného nákupu, ktorý obstaral za ceny bez dane.

§ 3

Zdaniteľný obrat

(k § 4 zákona)

(1) Tovar sa predáva za ceny s daňou, pokiaľ Sadzobník neustanovuje inak.

(2) Zdaniteľný obrat vzniká:

a) pri predaji tovaru dňom, keď sa vyhotovila faktúra alebo iný doklad o predaji alebo sprostredkovaní obchodného tovaru z dovozu,

b) pri investíciách obstaraných vo vlastnej réžii dňom vyhotovenia vnútorného dokladu,

c) pri predmetoch postupnej spotreby obstaraných vo vlastnej réžii dňom prevedenia na sklad alebo zaradením do používania,

d) pri náhradách škody dňom, keď nárok na náhradu škody sa uplatnil u škodcu,

e) pri prekročení stratovej normy pri liehu, liehových výrobkov, destilátoch, vínach a iných obdobných výrobkoch (lučebninách, liekoch a pod.) dňom zistenia,

f) pri vnútropodnikovom použití tovaru dňom, keď došlo k spotrebe,

g) pri darovaní dňom prechodu vlastníctva k darovanej veci.

§ 4

Určenie dane

(k § 6 zákona)

Daň sa určí podľa sadzieb uvedených v Sadzobníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto vyhlášky.

§ 5

Výpočet dane

(k § 6 zákona)

(1) Daň sa vypočítava:

a) percentnou sadzbou podľa stĺpca 3 Sadzobníka z predajnej ceny alebo

b) pevnou sumou na jednotku tovaru.

(2) Predajnou cenou sa rozumie cena včítane dane, všetkých prirážok a zrážok zodpovedajúcich kvalitatívnym, dodacím a iným podmienkam a v prípade dovozu cla.

(3) Na účely dane je rozhodujúca predajná cena alebo sadzba dane platná v deň vyhotovenia faktúry alebo iného dokladu o predaji.

(4) Daň vypočítava podnik na faktúrach alebo ich priepisoch. Ak však podnik má riadne podklady pre výpočet dane pri faktúrach vydaných za určité obdobie, nie je povinný vypočítavať daň na faktúrach alebo ich priepisoch. Za riadne podklady sa považujú zborníky, konsignácie, výkazy o predaji tovaru alebo iné zostavenia jednotlivých druhov vyfakturovaného tovaru, umožňujúce výpočet dane na celkové množstvo jednotlivých druhov tovaru vyfakturovaných v určitom období. Tieto podklady musia nadväzovať na účtovníctvo. Finančný orgán1) môže podniku toto oprávnenie odňať, ak zistí, že podklady vedené v podniku neumožňujú riadne vykonávanie kontroly a nezabezpečujú správny odvod dane.

(5) V súlade s platnými predpismi o zavedení a využívaní jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov je podnik povinný označovať na faktúrach výrobky číselnými znakmi podľa príslušných odborových číselníkov.

§ 6

Odvod dane a splatnosť dane

(k § 7 zákona)

(1) Daň sa odvádza:

a) jednou sumou za štvrťrok,

b) jednou sumou za mesiac alebo

c) preddavkovými pevnými sumami.

(2) Jednou sumou za štvrťrok odvádza daň podnik so štvrťročnou daňovou povinnosťou do 100 000,– Kčs najneskôr do 22. dňa po uplynutí štvrťroka. Štvrťročnou daňovou povinnosťou sa rozumie štvrtina daňovej povinnosti za uplynulý kalendárny rok.

(3) Jednou sumou za mesiac odvádza daň podnik s mesačnou daňovou povinnosťou do 200 000,– Kčs (s výnimkou podnikov uvedených v odseku 2) najneskôr do 22. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Mesačnou daňovou povinnosťou sa rozumie priemer skutočnej mesačnej daňovej povinnosti za bezprostredne predchádzajúce tri kalendárne mesiace. Podnik odvádza daň po dobu troch mesiacov od svojho zriadenia jednou sumou za mesiac vo výške skutočnej mesačnej daňovej povinnosti.

(4) Preddavkové pevné sumy dane odvádza podnik:

a) dvakrát za mesiac pri podnikoch s priemernou mesačnou daňovou povinnosťou (odsek 3) nad 200 000,– Kčs do 2 000 000,– Kčs,

b) denne pri podnikoch s priemernou mesačnou daňovou povinnosťou (odsek 3) nad 2 000 000,– Kčs.

(5) Výšku preddavkových pevných súm určí finančný orgán po prerokovaní s podnikom podľa priemeru za predchádzajúce tri mesiace, prihliada pritom na časové rozloženie vzniku zdaniteľného obratu.

(6) Splátkové obdobie sa začína pri podnikoch, ktoré odvádzajú preddavkové pevné sumy denne [odsek 4 písm. b)], 23. dňom mesiaca a končí sa 22. dňom nasledujúceho mesiaca.

(7) Podnik odvádzajúci daň preddavkovými pevnými sumami dvakrát za mesiac [odsek 4 písm. a)] je povinný odviesť preddavok do 7. dňa nasledujúceho mesiaca a do 22. dňa vyrovnať daňovú povinnosť.

(8) Podnik odvádzajúci daň preddavkovými pevnými sumami denne [odsek 4 písm. b)] je povinný vyrovnať daňovú povinnosť za predchádzajúci mesiac najneskôr do 22. dňa nasledujúceho mesiaca.

(9) Podnik je povinný vyrovnať samostatne bez ohľadu na vykonané preddavkové platby najneskôr do 7 kalendárnych dní:

a) sumu dane uvedenú v dodatočnom hlásení o dani z obratu odo dňa jeho predloženia (odovzdania príslušnému finančnému orgánu alebo odovzdania na poštovú prepravu),

b) dodatočne ustanovenú daň, penále a zvýšenie dane odo dňa doručenia rozhodnutia.

(10) Nedoplatok zistený pri ročnom vyúčtovaní vyrovná podnik najneskôr do 31. januára bežného roka. Podnik je povinný vyrovnať nedoplatok do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zlúčeniu s iným podnikom, jeho rozdeleniu alebo zrušeniu.

§ 7

Daňové hlásenie

(k § 8 zákona)

(1) Podnik je povinný predkladať finančnému orgánu hlásenie o dani z obratu (ďalej len „hlásenie“) v dvojakom vyhotovení na predpísanom tlačive alebo spracované výpočtovou technikou so všetkými predpísanými náležitosťami a úpravou zhodnou s predpísaným tlačivom najneskôr do 22. dňa každého mesiaca za bezprostredne predchádzajúci mesiac.

(2) Podniky so štvrťročnou daňovou povinnosťou do 100 000 Kčs (§ 6 ods. 2) predkladajú hlásenie najneskôr do 22. dňa po uplynutí každého štvrťroka.

(3) Negatívne hlásenie sa nepredkladá.

(4) Ak podnik zistí dodatočne, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné, je povinný bez meškania podať finančnému orgánu dodatočné hlásenie v dvojakom vyhotovení výrazne označené ako dodatočné hlásenie s uvedením obdobia, ktorého sa týka. V dodatočnom hlásení sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému hláseniu.

(5) Po skončení kalendárneho roka predloží podnik do 31. januára finančnému orgánu ročné vyúčtovanie dane na predpísanom tlačive. Vyúčtovanie predloží aj za časť roka, ak bol v priebehu roka zlúčený s iným podnikom, rozdelený alebo zrušený. V týchto prípadoch podnik podá vyúčtovanie najneskôr do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k zmenám došlo.

§ 8

Oznamovacia povinnosť

(k § 9 zákona)

Podnik je povinný v pätnásťdennej lehote podať písomne oznámenie finančnému orgánu o svojom zriadení, zániku, zlúčení, o novopridružených alebo zriadených závodoch, pobočkách, prevádzkárňach a iných jednotkách, príp. o ich delimitáciách, zastavení činnosti alebo presídlení.

§ 9

Oprava zdaniteľného obratu

(k § 11 zákona)

(1) Podnik môže vykonať opravu zdaniteľného obratu v hlásení a uplatniť odpočet dane pripadajúci:

a) na predajnú cenu tovaru vráteného odberateľom, pokiaľ dodávateľ nedostal odplatu za tento tovar alebo pokiaľ odplatu odberateľovi vrátil,

b) na zníženie fakturovanej predajnej ceny,

c) na predajnú cenu fakturovaného tovaru, ktorý nebol dodaný, za podmienky, že faktúra bola zrušená alebo sa poskytol dobropis.

(2) Odpočet dane možno uplatniť najneskôr v hlásení za šiesty mesiac od konca kalendárneho mesiaca (štvrťroka), ktorého sa hlásenie týka.

(3) Po lehote uvedenej v odseku 2, ale najneskôr v lehote ustanovenej zákonom pre premlčanie dane, môže sa odpočet uplatniť ešte v týchto prípadoch:

a) ak bola odplata za tovar, príp. časť odplaty vrátená na základe vykonateľného arbitrážneho alebo súdneho rozhodnutia (zmieru),

b) v prípade, keď došlo k zníženiu fakturovanej predajnej ceny na základe vykonateľného arbitrážneho alebo súdneho rozhodnutia (zmieru),

c) pri výrobku vrátenom na základe záručných podmienok, ktorý bol predmetom zdaniteľného obratu a na ktorý sa poskytol dobropis.

(4) Odpočty dane sa uplatnia v hlásení za kalendárny mesiac (štvrťrok), v ktorom sa vydal dobropis, povolenie alebo rozhodnutie. Pokiaľ by v mesiaci (štvrťroku) nestačila daň na úhradu odpočtu, zostávajúca suma sa vráti podniku na jeho účet.

(5) Podniky nemôžu uplatňovať odpočet dane, ak ide o tovar, pre ktorý je v Sadzobníku ustanovený daňový údaj „bez dane“ a napriek tomu sa nakúpil za cenu s daňou.

(6) Dodávateľ je povinný opraviť zdaniteľný obrat v týchto prípadoch:

a) ak proti ustanoveniu Sadzobníka „s daňou“ fakturoval tovar nesprávne za ceny bez dane,

b) ak fakturoval neoprávnene tovar za ceny bez dane na základe nesprávneho vyhlásenia odberateľa, ktorý nie je platcom dane.

(7) Odberateľ, ktorý je platcom dane, je povinný opraviť zdaniteľný obrat v týchto prípadoch:

a) ak si neoprávnene vyžiadal tovar za ceny bez dane,

b) ak výrobky nakúpené za ceny bez dane použil na účely, na ktoré je povinný nakúpiť výrobky za ceny s daňou.

§ 10

Penále a zvýšenie dane

(k § 14 zákona)

(1) Penále je za každý deň omeškania 0,1 % z dlžnej sumy dane. Penále finančný orgán predpíše:

a) podniku, ktorý odvádza daň jednou sumou, ak neuhradí daňovú povinnosť do 22. dňa nasledujúceho mesiaca (štvrťroka),

b) podniku, ktorý odvádza daň preddavkovými pevnými sumami, ak nedodrží určené splátky alebo určené lehoty,

c) podniku, ktorý odvádza daň preddavkovými pevnými sumami, ak nevyrovná včas rozdiel medzi úhrnom preddavkových platieb a daňovou povinnosťou za predchádzajúci mesiac,

d) podniku, ktorý neuhradí včas nedoplatok na dani zistený pri ročnom vyúčtovaní,

e) podniku, ktorý neuhradí včas dodatočne ustanovenú daň, daň uvedenú v dodatočnom hlásení, penále a zvýšenie dane.

(2) Penále sa počíta za každý deň omeškania začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa zaplatenia včítane.

(3) Celkové penále týkajúce sa všetkých platieb dane na úhradu jednej daňovej povinnosti, ktoré nedosahuje 100 Kčs, sa nepredpisuje.

(4) Zvýšenie dane, ktoré nedosahuje 100 Kčs, sa nepredpisuje.

(5) Finančný orgán je oprávnený rozhodovať o žiadostiach podnikov vo veci odpustenia penále a zvýšenia dane, ak nie je viac ako 100 000 Kčs.


§ 11

Prechodné ustanovenia

(1) Daň sa ustanovuje podľa tejto vyhlášky po prvý raz od 1. januára 1991.

(2) Pri daňovej povinnosti vzniknutej pred 1. januárom 1991 sa postupuje podľa vyhlášky č. 134/1990 Zb.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 134/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 531/1990 Zb. o územných finančných orgánoch.
Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov.